Vedtægter

VEDTÆGTER FOR RUDERSDAL TENNISKLUB

Revideret af bestyrelsen i juni 2021  


Navn og formål 

§ 1. Klubbens navn er Rudersdal Tennisklub. Klubben er hjemmehørende i Rudersdal Kommune og har sin adresse på Gl. Holtetoften 13, 2840 Holte i Gl. Holte.


§ 2. Klubbens formål er at give medlemmerne adgang til at spille tennis eller anden ketcher-sport udendørs hele året. 

Banerne 1–5 er prioriteret til tennisspil og bane 6 kan anvendes til anden ketcher-sport.                                     

Aktiviteter med fokus på fællesskab og inddragelse af samtlige medlemmer prioriteres frem for aktiviteter rettet mod eliten.


Medlemmerne

§ 3. Alle personer, der kan tilslutte sig klubbens formål, kan blive enten aktivt eller passivt medlem. Seniormedlemmer er alle medlemmer, der pr. 1. januar det pågældende år er fyldt 18 år. Yngre medlemmer er juniormedlemmer.


Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens enstemmige indstilling udnævnes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan indføre særlige medlemskategorier af aktive medlemmer, der har begrænsede rettigheder og forpligtelser.


Regnskab og revision

§ 4. Regnskabsåret er kalenderåret. 

§ 5. Klubbens regnskab skal løbende føres i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsregnskabet skal underskrives af den samlede bestyrelse.


§ 6. Årsregnskabet revideres af 2 revisorer, valgt af generalforsamlingen, for ét år ad gangen. Bestyrelsen sender det godkendte regnskab til revisorer inden udgangen af februar, hvorefter revisorerne har 14 dage til at revidere regnskabet. Det reviderede regnskab er tilgængeligt på klubbens hjemmeside 14 dage inden Generalforsamling.


Kontingent 

§ 7. Klubbens kontingenter fastsættes på generalforsamlingen for det pågældende år. Kontingentsatser og forfaldssatser fremgår af klubbens hjemmeside. Såfremt betaling ikke har fundet sted inden den fastsatte frist, kan bestyrelsen slette den pågældende som medlem.


Æresmedlemmer er kontingentfri. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder fritage enkelte medlemmer helt eller delvist for kontingent i kortere eller længere tid.


Generalforsamlingen

§ 8. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden 1. april i Rudersdal Kommune.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, på hjemmesiden og via e-mails til medlemmerne. Indkaldelsen skal ledsages af en dagsorden til mødet, og som minimum indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af næste års budget og fastlæggelse af kontingent 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer

8. Behandling af indkomne forslag

9. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 1. februar for behandling på den ordinære generalforsamling. 

Forslag der behandles på generalforsamlingen, skal udsendes sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen.


§ 9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det antal, der er mødt op og træffer afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Stemmeret og valgbarhed til bestyrelsen har aktive helårs seniormedlemmer. Stemmeretten udøves ved personlig nærværelse. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at et efter vedtægterne stemmeberettiget medlem kun kan medbringe én fuldmagt. 

Skriftlig afstemning kan forlanges af dirigenten, af bestyrelsen eller en af de fremmødte medlemmer. I det sidste tilfælde ved simpel stemmeflerhed for skriftlig afstemning.


Til ændring af klubbens vedtægter kræves at mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og at 70 % af disse stemmer for vedtægtsændring. Er færre end 25 % stemmeberettigede repræsenteret indkaldes der inden 30 dage til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtægtsændring kan besluttes ved simpel stemmeflerhed uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.  

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal indkalde en sådan, når mere end 10% af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på denne. Varsling finder sted som i § 8 angivet.


Bestyrelse

§ 11.  Klubbens anliggender varetages af en på en generalforsamling valgt bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig med minimum følgende poster: formand, næstformand og kasserer.


Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges for to år ad gangen. I lige år er to medlemmer på valg og i ulige år er tre medlemmer på valg. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer må ikke være på valg i samme år.

Bestyrelsens konstituering og udvalg under bestyrelsen offentliggøres på klubbens hjemmeside, senest én måned efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsen kan nedsætte permanente eller ad-hoc udvalg til varetagelse af specifikke opgaver.


I tilfælde af et bestyrelsesmedlems afgang fra bestyrelsen i perioden mellem to generalforsamlinger indtræder en af de på generalforsamlingen valgte suppleanter i bestyrelsen. Hvem af de to suppleanter, der i en sådan situation indtræder i bestyrelsen, afgøres normalt ved lodtrækning. 

Generalforsamlingen vælger to suppleanter. Valget gælder for ét år.


§ 12. Klubben tegnes af formanden, næstformanden eller kassereren, to i forening.  Optagelse af lån kan kun ske med godkendelse ved en generalforsamling.


§ 13. Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer eller næstformanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed under en afstemning gør formandens respektivt næstformandens stemme udslaget.


§ 14. Kassereren fører specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter samt en medlemsprotokol. Bestyrelsen og revisorer kan til enhver tid forlange regnskabet og kassebeholdningen forevist.


§ 15. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.


Ordensregler 

§ 16. Bestyrelsen fastsætter reglement og bestemmelser for klubbens daglige funktioner, samt ophold og spil på anlægget. Overtrædelse heraf kan medføre, at overtræderen for kortere eller længere tid formenes adgang til banerne.


§ 17. Hvis bestyrelsen finder tilstrækkelig grund dertil, kan den udelukke et medlem af klubben. Den ekskluderede kan dog forlange sagen forelagt en generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres ved simpel stemmeflerhed.


Klubbens ophør 

§18. Beslutning om klubbens ophør kan kun tages på en til denne anledning indkaldt generalforsamling, og kun ved skriftlig afstemning samt tilslutning af 70% af de afgivne stemmer, der skal repræsentere mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer.


§ 19. Såfremt der ikke møder det tilstrækkelige antal medlemmer op, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om klubbens ophør kan tages såfremt 70% af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer er for forslaget.


§ 20. I tilfælde af klubbens opløsning overgår dens eventuelle formue til et almennyttigt sportsligt formål indenfor Rudersdal Kommune.